Collegebrief over participatie Bruisend Hart

Hieronder leest u de collegebrief die is verstuurd aan de gemeenteraad met een update over het participatietraject voor het Bruisend Hart.

15 juni 2021

Geachte dames en heren,

Tijdens uw commissievergadering op 12 mei 2021 hebben wij u drie varianten voor de toekomst van Bruisend Hart voorgelegd, met de vraag om één van de drie varianten aan te wijzen als voorkeursvariant. Met de bedoeling deze variant vervolgens met behulp van een tweede participatieronde uit te werken in een structuurvisie. De drie varianten zijn tot stand gekomen mede op basis van de opbrengst uit de eerste participatieronde.

In deze vergadering heeft u ons verzocht om 1) meer inzicht te willen in hoe de wijk naar de drie varianten kijkt en 2) hoe wij en de wijk aankijken tegen de door bewoners voorgestelde variaties op de drie varianten. Wij zijn daar mee aan de slag gegaan en hebben het lopende proces herijkt.

Met deze brief informeren wij u daarover. Op 14 mei 2021 hebben wij artikel 41 vragen ontvangen van de fractie SP, in deze brief geven wij tevens antwoord op deze vragen.

Eerste participatieronde is achter de rug
Bruisend Hart is een centrale plek in Hilversum en de wijk 1221 en maakt onderdeel uit van het stationsgebied. Daarom is het belangrijk een zo divers mogelijke groep mensen te spreken. In de eerste participatieronde is dat gelukt. We hebben bijvoorbeeld gesproken met nieuwe bewoners, met mensen die al langere tijd in de wijk wonen en de directeur en een aantal leerlingen van het nieuwe Lucent college. Naast de dertig mensen die we digitaal of telefonisch gesproken hebben, zijn er ook circa vijftig reacties geplaatst op de website van 1221. Uit alle reacties was een duidelijke rode draad te halen: het verbeteren van de verkeers- en sociale veiligheid, meer groen en een gezellige plek voor ontmoeting. Voor de NS en ProRail is een goed functionerend station van belang, daarom wordt het station tweezijdig en komen er 2000 fietsen in een gebouwde fietsenstalling. Met al deze input en op basis van reeds vastgesteld (gemeentelijk) beleid zijn de drie varianten opgesteld. De varianten voldoen allemaal aan een aantal harde uitgangspunten, zoals het tweezijdige station, goede verbinding oost-centrum, wegnemen ondermijnende activiteiten en klimaatadaptatie.

Voorstel herijkt proces besproken met insprekers
Zes bewoners/ondernemers/organisaties uit 1221 hebben tijdens de commissievergadering op 12 mei jl. ingesproken over Bruisend Hart. Wij zijn erg blij met deze brede betrokkenheid in de wijk. Die betrokkenheid hebben wij ook ervaren tijdens de eerste participatieronde. De zes insprekers, ook participanten in de eerste participatieronde, hebben een stap naar voren gezet en de tijd en moeite genomen om in te spreken en hebben daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan het proces. Dat is dan ook reden geweest om met hen te spreken over de herijking van het proces. Dit was een constructief gesprek, waarbij de insprekers onder andere hebben meegedacht over de thema’s die terugkomen in de varianten, dit zijn:

  • Spelen en ontmoeten voor de buurt en plek in de stad.
  • Groen, klimaat(adaptatie).
  • Sociale veiligheid.
  • Mobiliteit (verkeersveiligheid, autobereikbaarheid, loop- en fietsroutes).
  • Functionele stationsomgeving.
  • Verbinding Oost/Centrum.
  • Samenhang Bruisend Hart met rest 1221.
  • Ondermijning en criminaliteit.

Komende participatieronde vindt plaats in juni/juli 2021
In de komende participatieronde vragen we (d.m.v. een enquête) verder door op de hierboven genoemde thema’s. We laten daarbij zien hoe die thema’s terugkomen in de varianten en vragen daarop reacties. Daarmee krijgen we zicht op de door u in de commissievergadering gestelde vraag.

De enquête heeft open en gesloten vragen, stellingen en referentiebeelden. Met de resultaten uit deze participatieronde toetsen en optimaliseren we de drie varianten. Door gebruik te maken van een enquête bereiken we een breed publiek, wat in deze fase passend is. We realiseren ons dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een enquête in te vullen. Daarom organiseren we ondersteuning bij het invullen van de enquête op een fysieke plek in 1221. Daarmee benutten we de ruimte die er op dat moment binnen de coronamaatregelen is.

Transparant proces
Een transparant proces staat ook in deze fase voorop. Wij hebben de groep actief betrokkenen (de zes insprekers en de begeleidingsgroep die in de vorige participatieronde betrokken was) gevraagd met ons mee te kijken. We delen met hen de concept enquête. Op deze manier halen we eventuele onvolkomenheden uit de enquête. De ruwe data van de enquête wordt op de website van 1221 gedeeld, zodat deze toegankelijk zijn voor alle bewoners, ondernemers en organisaties van de wijk. Wij leggen het voorstel ter advisering aan de raad voor aan de commissie, waarna de structuurvisie wordt opgesteld. De structuurvisie wordt naar verwachting eind 2021 ter inzage gelegd, waarmee iedereen in de mogelijkheid wordt gesteld om een formele reactie (zienswijze) in te dienen.

Wij vinden de mening van de werkgroep Bruisend Hart belangrijk, daarom vragen wij aan hen een gezamenlijk standpunt in te nemen over de varianten. Daarnaast kunnen zij natuurlijk als individuele bewoner of ondernemer de enquête invullen.

Besluitvorming over varianten is beoogd in oktober 2021
De (getoetste en geoptimaliseerde) varianten worden, met de uitkomsten van komende participatieronde, aan u voorgelegd ter besluitvorming. Vervolgens wordt, op basis van uw besluitvorming, de voorkeursvariant uitgewerkt in de structuurvisie. Deze structuurvisie is een visie op hoofdlijnen die uitspraken doet over onder andere de ligging van de openbare ruimte, locaties en omvang van de bebouwing en verkeersstromen. De derde participatieronde bestaat uit de formele ter inzage legging van het ontwerp van de structuurvisie eind dit jaar. Een actieplan van het herijkte proces, met daarin de participatiemomenten en besluitvorming, vindt u terug in bijlage 1.

Planning
De planning is om in oktober 2021 de verschillende varianten, met ons voorstel voor een voorkeursvariant aan u voor te leggen. U wordt dan gevraagd te besluiten welke van de varianten zal worden uitgewerkt in de structuurvisie. Deze structuurvisie wordt vervolgens in het eerste kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Na vaststelling van de structuurvisie wordt deze vervolgens gedetailleerder uitgewerkt in een stedenbouwkundigplan en vervolgens in een bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan. Om niet het risico te lopen dat het voorkeursrecht afloopt omdat er niet tijdig een structuurvisie ligt, is besluitvorming over de structuurvisie voor de verkiezingen in maart 2022 essentieel. Met de huidige planning wordt die termijn gehaald.

Invullen enquête
Vanaf maandag 28 juni 2021 staat de enquête open. Via https://1221.hilversum.nl/projecten/bruisend+hart is de enquête te vinden. Wij vragen aan u, uw achterban te wijzen op de mogelijkheid tot het invullen van de enquête.

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,     de brugermeester,

W. de Groot, Is                     Ch. B. Aptroot, wnd

Bijlage: Actieplan Participatie Bruisend Hart

Cookie-instellingen