Raadsinformatiebrief 2 maart 2021 - Voortgang Structuurvisie Bruisend Hart 1221

DATUM 2 maart 2021
ZAAKNUMMER 751340
BEHANDELD DOOR M. van Brouwershaven

Betreft: Voortgang Structuurvisie Bruisend Hart 1221

Geachte dames en heren,
In de beeldvormende sessie van 2 december 2020 hebben wij u en verschillende toehoorders geïnformeerd over Bruisend Hart in 1221. Voor dit gebied, bestaande uit het Oosterspoorplein met een deel van de Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg, is op 18 september 2019 een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd. We zijn gestart met het opstellen van een structuurvisie. Deze structuurvisie zal na vaststelling door de gemeenteraad het voorkeursrecht overnemen. In de sessie hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het project, over de context, over het bestuurlijk proces, over de hoofdlijnen van de participatie aanpak en over de planning tot aan het raadsvoorstel voor de structuurvisie. Daarnaast heeft supervisor Wim Voogt u de dilemma’s geschetst voor dit gebied. Graag informeren wij u in deze collegebrief over de stand van zaken en de stappen die in dit project zijn en worden gezet.

Actieplan participatie Bruisend Hart

In de beeldvormende sessie informeerden wij u al over de hoofdlijnen van de participatie aanpak. Deze aanpak is, met ondersteuning van Sweco, afgelopen periode uitgewerkt in een concreet actieplan. Het proces is verdeeld in vier verschillende fasen. In de bijlage treft u ter informatie het ‘Actieplan Participatie Bruisend Hart’ aan. Hierin is op schematische wijze weergegeven welke vorm van participatie we toepassen in welke fase en hoe het een en ander elkaar opvolgt. Tijdens het opstellen van het actieplan is uitgegaan van de huidige Covid-19 situatie. Indien de corona maatregelen in de loop van het project versoepeld worden, zullen we ook fysieke elementen toevoegen.

Begeleidingsgroep

Het proces wordt gevolgd door een begeleidingsgroep van omwonenden en ondernemers. Deze groep is ontstaan uit de werkgroep Bruisend Hart. De begeleidingsgroep kijkt met ons mee op de verschillende momenten in het proces, bijvoorbeeld bij het verwerken van de opbrengst uit de verschillende participatierondes. Daarnaast brengen de leden hun eigen wensen en ideeën over Bruisend Hart ook als individu in.

Stand van zaken

De participatie is inmiddels in volle gang. Waarschijnlijk heeft u er in de krant of in de 1221 nieuwsbrief al over gelezen. Er zijn gesprekken gevoerd met NS en Dudok Wonen, als belanghebbenden met veel eigendom. Bewoners en ondernemers hebben zich al op diverse manieren laten horen. Zo wordt goed gebruik gemaakt van de projectwebsite op 1221.hilversum.nl en zijn er al diverse aanmeldingen binnen voor het telefonisch spreekuur.

Planning

Begin juni leggen wij naar verwachting de verschillende varianten, met onze voorkeursvariant aan u voor.
U wordt gevraagd te besluiten welk van de varianten zal worden uitgewerkt in de structuurvisie. Deze
structuurvisie wordt vervolgens in het vierde kwartaal 2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,

P.I. Broertjes

de gemeentesecretaris, de burgemeester,
D. Emmer

Cookie-instellingen