Veelgestelde vragen

Een structuurvisie is een toekomstplan. Daarin leggen we, in grote lijnen, vast binnen welke kaders de veranderingen binnen Bruisend Hart gaan plaatsvinden. Het toekomstplan geeft nog geen antwoorden op specifieke vragen zoals bijvoorbeeld een exact aantal te bouwen woningen, maar wel of er gewoond kan worden en de bandbreedte van het aantal woningen.

Het gebied Oosterspoorplein en de omgeving Larenseweg, Swammerdamstraat, Zuiderweg en Kleine Drift.

 

De gemeente heeft met partners NS, ProRail en Dudok Wonen een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het Toekomstbeeld Bruisend Hart. Het Toekomstbeeld moet voldoen aan deze uitgangspunten:

 • Het Toekomstbeeld moet aansluiten bij de Gebiedsagenda 1221.
 • Duidelijke tweede voorkant voor het station met stationsfuncties en pleinruimte.
 • Voldoende ruimte voor een fietsenstalling voor 2.000 fietsen.
 • Goede logische verbinding tussen oost en west (centrum).
 • Fiets en voetganger zijn leidend in de inrichting van de openbare ruimte.
 • Passende publieke ruimte voor de buurt en de stad (ontmoeten, verblijven, bewegen)
 • Wegnemen van ondermijnende activiteiten
 • Klimaatadaptatie (gebied moet beschermd zijn tegen extreme hitte, droogte en hevige regenbuien)

Op korte termijn gaan we:

 • Zorgen voor tijdelijke invulling voor de leegstaande panden
 • Inzetten op de aanpak van ondermijning
 • Handhaving op fietsparkeren
 • Samen met de NS bekijken we hoe het plein groener kunnen maken

Voor de langere termijn gaan we werken aan een toekomstplan voor ‘Bruisend Hart’. Dit door eerst een variant vast te stellen en vervolgens deze om te zetten in het toekomstplan.

U kunt uw mening geven als input voor het opstellen van de ontwerprichtingen. Vervolgens kunt u meepraten over uw voorkeur voor de opgestelde ontwerprichtingen.

Fijn dat u wilt meedenken. Dit kan op een aantal manieren meedoen:

 • U kunt uw ideeën aan ons meegeven via het tabblad ‘doe mee’, vervolgens selecteert u Bruisend Hart.
 • Deel uw wensen en ideeën tijdens het telefonisch spreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 1221@hilversum.nl.
 • De enquête invullen die eind mei/begin juni op deze website beschikbaar komt.
 • Meedoen aan een online inwonersavond. De data hiervan worden nog bekend gemaakt.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Na de telefonische gesprekken met inwoners en andere belangrijke partijen en de wensen die zijn aangegeven op de website worden er enkele ontwerpvarianten gemaakt waarop te zien is hoe het Bruisend Hart er in de toekomst uit kan zien. Deze worden voorgelegd aan het college, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over de variant die de voorkeur heeft. Hierin wordt rekening gehouden met alle informatie die is opgehaald in de participatie. Na dit besluit komt er een lijst met stellingen over het toekomstbeeld op de website 1221.hilversum.nl. Hier kunnen bewoners en ondernemers online op reageren. Ook wordt er een inwonersavond georganiseerd. Deze reacties worden meegenomen in de definitieve variant die verder wordt uitgewerkt in de toekomstvisie. Op bovenstaande website is ook de planning en meer informatie over dit project te vinden.

Voor de eerste fase – input ophalen voor het opstellen varianten – zijn er meerdere participatiemogelijkheden. In de periode tot eind maart vindt er gerichte participatie plaats door telefonisch contact te zoeken met direct betrokkenen. Daarnaast is er via deze website een open forum opengesteld waarin iedereen zijn mening kan laten horen. De input uit deze eerste participatieronde wordt verwerkt in de varianten.

Op korte termijn streven we naar kleine veranderingen op het Oosterspoorplein, maar ook de omgeving daarvan, waardoor bezoekers zich veiliger voelen, het groener is en gezelliger. Dit zijn korte termijn acties, die ook (relatief) snel uit te voeren zijn en die als dat nodig is ook weer veranderd kunnen worden bij een definitieve inrichting.

Wij denken dat er over ongeveer 10 jaar uitvoering gegeven aan de lange termijn plannen. De eerste stap daarin is het toekomstbeeld.

We streven er naar dat de structuurvisie eind 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling.

Ja, de spooronderdoorgang blijft beschikbaar. Het behoud of zelfs de verbetering van de verbinding Oost-Centrum is een belangrijke voorwaarde die we meenemen in de structuurvisie. Tijdens de uitvoering van de structuurvisie zou het kunnen dat de onderdoorgang tijdelijk dicht moet, hier wordt dan breed over gecommuniceerd.

Tijdens het opstellen van de structuurvisie is er geen overlast in het gebied. Er is daarom geen vergoeding beschikbaar. Bij de uitvoering van de structuurvisie zal natuurlijk wel naar die mogelijkheid gekeken worden.

Het opstellen van de structuurvisie geeft geen overlast in uw buurt.
De uitvoering daarvan kan, afhankelijk van wat er allemaal gaat veranderen, wel overlast geven. Zo ver is het nog niet, er zijn nog veel stappen te zetten. Tegen de tijd dat er daadwerkelijk wat gaat veranderen wordt de buurt daarover op de hoogte gesteld.

Door het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) hebben gemeenten voorrang bij het kopen van onroerende zaken om hun ruimtelijke beleid te kunnen uitvoeren. De Wvg ondersteunt gemeenten bij hun aankoopbeleid hierin. Het voorkomt dat andere partijen hier zelf iets gaan ontwikkelen.

Zie ook: Gemeenteraad vestigt Voorkeursrecht Entree Oost op hilversum.nl

Dat staat beschreven in de structuurvisie die wordt opgesteld. Daarin staat beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien, daaruit zal blijken wat er met de bestaande gebouwen gaat gebeuren.

Cookie-instellingen