Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Wonen en werken

In de afgelopen eeuw heeft 1221 zich ontwikkeld tot een gemengd woon- en werkgebied. De van oudsher aanwezige industriële werkgelegenheid met arbeiders- en directeurswoningen heeft plaats gemaakt voor andere vormen van wonen en werken. De behoefte aan woningen in Hilversum is hoog. Het gevolg is dat veel initiatieven ontstaan voor transformatie van werklocaties naar woongebieden. Hoe zorgen we voor een goede balans tussen wonen en werken?

Opgave: wonen en werken combineren

De druk op de woningmarkt van Hilversum is groot. Als geen ruimte wordt gevonden voor nieuwe woningen, komt de betaalbaarheid van wonen verder onder druk te staan. Dan wordt het minder vanzelfsprekend dat onze kinderen hier nog kunnen wonen. Om het landschap rond Hilversum te beschermen, moet de ruimte in de bestaande stad gevonden worden. Nieuwe woningen kunnen vrijwel alleen worden gebouwd op plekken waar nu andere functies gevestigd zijn, in 1221 en elders in Hilversum. 1221 is altijd de plek geweest waar eenieder kon wonen én werken. De mix van buschauffeur en fabrieksdirecteur, huisvrouw en ondernemer was en is de kracht van de wijk. Dit maakt het een veelzijdige en boeiende wijk. Het realiseren van nieuwe woningen met behoud en versterking van de kracht van de wijk is een uitdaging, die creativiteit en verbeeldingskracht vraagt.

Wonen

Met het vaststellen van de Structuurvisie Hilversum 2030 en de Woonvisie hebben we met elkaar afgesproken dat Hilversum een betaalbare gemeente blijft. Een gemeente die weet in te spelen op de toenemende vraag naar woningen van jongeren en jonge gezinnen. En aansluit op de woonwensen van ouderen. Uit gesprekken met bewoners uit 1221 volgt dat het wonen in dit gebied aantrekkelijk is. Daarin speelt de nabijheid van het centrum en het trein- en busstation een rol. Diverse bewoners geven aan het gevoel te hebben in het centrum te wonen. Het gaat veel bewoners ook om het buurtgevoel: de kleinschaligheid, charme, diversiteit en levendigheid van de buurt. Deze kleinschaligheid en charme kan onder druk komen te staan als veel nieuwe bewoners zich hier vestigen. Bewoners ervaren de veranderingen nu al. Een voorbeeld hiervan is het vraagstuk rondom meervoudige bewoning (‘splitsing’) met druk op de leefbaarheid in verschillende delen van de wijk als gevolg. De opgave is de kwaliteiten van de buurten te behouden en versterken. Een spannende opgave omdat het aantal bewoners en werkenden zal toenemen en met name de omgeving rond het station zich verder ontwikkelt als centrumstedelijk gebied. De ontwikkellocaties zullen moeten bijdragen aan de versterking van de wijk. Deze bijdrage is maatwerk. Op de ene locatie kan het gaan om het toevoegen van veel groen, op een andere locatie om het wegnemen van zwaar vrachtverkeer of het realiseren van verbindingen.

Werken

In de Structuurvisie 2030 spreekt de gemeente zich uit voor behoud van werkgelegenheid voor iedereen. Van hoogopgeleid tot praktijkgeschoold. In het coalitie akkoord wordt het belang van werkgelegenheid nog eens bevestigd. Daarin wordt aangegeven dat gestreefd wordt naar extra werkgelegenheid voor de eigen inwoners. Werken verandert. In een ver verleden werkten veel bewoners uit 1221 bij fabrieken als de Veneta. Tegenwoordig is dat meer divers. Een fors aantal bewoners is zelfstandig en werkt vanachter de keukentafel of met een kop koffie bij Matthijs Boon. Anderen werken juist met opgestroopte mouwen in een schuur of bedrijfsgebouw achter de woning. Kenmerkend is verder dat een kwart van de inwoners in 1221 met een betaalde baan in de gezondheidszorg werkt. Dit percentage ligt beduidend hoger dan het Hilversumse gemiddelde van 17%. Voor de grote groep praktijkgeschoolden is en blijft nabijheid van werkgelegenheid essentieel. Banen in Almere of Amsterdam liggen buiten fietsafstand. Autobezit of openbaar vervoer is (financieel) niet altijd haalbaar. Op dit moment werkt een kwart van de werkenden uit Oost (1221+1223) binnen de gemeente en is een kwart aangewezen op de fiets als vervoersmiddel.

Download de gebiedsagenda

Cookie-instellingen